David Smith BAY - Media
Chicago Voter Registrtion, 1890
Cyrus, David, and Levi Voter Registration
Chicago, 1890